ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์
2.
รองศาสตราจารย์ ดร.
จุฬาพร เอื้อรักสกุล
3.
อาจารย์ ดร.
ชนกพร ชูติกมลธรรม
4.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชลดา โกพัฒตา
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์
6.
อาจารย์ ดร.
ตามไท ดิลกวิทยรัตน์
7.
รองศาสตราจารย์ ดร.เรือโท
นภดล ชาติประเสริฐ
8.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นิภาพร รัชตพัฒนากุล
9.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์
10.
อาจารย์
เปรมธารา ไชยชุมพร
11.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผ่องพรรณ ไกรนรา
12.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
13.
อาจารย์
มานา ชุณห์สุทธิวัฒน์
14.
รองศาสตราจารย์ ดร.
วิศรุต พึ่งสุนทร
15.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศุภวิทย์ ถาวรบุตร
16.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อดิศร หมวกพิมาย
17.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อรอนงค์ ทิพย์พิมล
18.
อาจารย์
วรภัทร ดิศบุณยะ
19.
อาจารย์
ปริสา ทัดศรี
20.
อาจารย์ ดร.
เปี่ยมศักดิ์ หงส์จำรัสศิลป์
21.
อาจารย์
วาสิฏฐี ชัยขันธ์
22.
อาจารย์
มานา ชุณห์สุทธิวัฒน์
23.
อาจารย์
ธนัท ปรียานนท์


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555