ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
อาจารย์
กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์
2.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จุฬาพร เอื้อรักสกุล
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชลดา โกพัฒตา
4.
อาจารย์ ดร.
เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์
5.
อาจารย์
ฐิติพงษ์ ด้วงคง
6.
รองศาสตราจารย์ ดร.เรือโท
นภดล ชาติประเสริฐ
7.
อาจารย์ ดร.
นิภาพร รัชตพัฒนากุล
8.
อาจารย์
นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์
9.
อาจารย์
ผ่องพรรณ ไกรนรา
10.
อาจารย์
พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
11.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วัชระ สินธุประมา
12.
อาจารย์ ดร.
วิศรุต พึ่งสุนทร
13.
อาจารย์
ศุภวิทย์ ถาวรบุตร
14.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุกัญญา บำรุงสุข
15.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อดิศร หมวกพิมาย
16.
อาจารย์
อรอนงค์ ทิพย์พิมล
17.
อาจารย์
วรภัทร ดิศบุณยะ
18.
อาจารย์
ปรีดี หงษ์สต้น


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555