ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
อาจารย์
ชนม์ธิดา  อุ้ยกูล 
2.
อาจารย์ ดร.
ศศินันท์ เครือชัยพินิต
3.
อาจารย์
Jacob Hogan
4.
อาจารย์
ลภัสวีณ์ นิลมานัตต์


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555