ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
รองศาสตราจารย์
ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
2.
อาจารย์
ปิยวรรณ อัศวราชันย์
3.
อาจารย์
ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์
4.
รองศาสตราจารย์
ผกาทิพย์ สกุลครู
5.
อาจารย์ ดร.
พัชราพร แก้วกฤษฎางค์
6.
อาจารย์
เมธี ธรรมพิภพ
7.
รองศาสตราจารย์
วรินทร์ วูวงศ์
8.
รองศาสตราจารย์
วีรวรรณ วชิรดิลก
9.
อาจารย์ ดร.
ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์
10.
รองศาสตราจารย์ ดร.
สมเกียรติ เชวงกิจวณิช
11.
อาจารย์ ดร.
สายัณห์ กองเสถียรวงศ์
12.
รองศาสตราจารย์ ดร.
สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข
13.
อาจารย์
ภรณีย์ พินันโสตติกุล
14.
อาจารย์
Hitomi Noguchi
15.
อาจารย์
Shizuku Yanagisawa
16.
อาจารย์
Tomomi Kurihara
17.
อาจารย์
Yukie Nanakorn


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555