ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น

ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

Education:
- B.A. Thammasat University
- M.A. (Japanese), Tokyo Gakugei University
- Ph.D. Candidate, Tokyo University of Foreign Studies

บทความวิจัย (Research Papers)
- Tasanee Methapisit. (2011). Effectiveness of Shadowing for Improving Japanese Pronunciation of Loanwords. Japanese Studies Journal Vol.27 No. 2. Institute of East Asia Studies, Thammasat University. (in Thai)

- タサニー・メーターピスィット. (2011).「中間言語に見られる語彙習得:タイ人日本語学習者の誤用 データから」(Interlanguage Vocabulary Learning: A Study of Errors Made by Thai Learners of Japanese) Paper presented in The Seventh International Conference on Practical Linguistics of Japanese (ICPLJ7) pp.16-17. 5 - 6 March 2011, San Francisco, USA. (in Japanese)

- タサニー・メーターピスィット. (2010). 「シャドーイングの効果に関する研究-外来語の発音矯 正の観点から-」Paper presented in International Conference of Japanese Language Education 2010 at National Chengchi University (NCCU), Taiwan August 1, 2010. (in Japanese)

- タサニー・メーターピスィット. (2010). 「外来語の発音矯正に対するシャドーイング法の効果と 限界」Paper presented in International Symposium “The Application of Shadowing Method on the cquisition of Second Language Speech National Taichung Institute of Technology (NTIT)”, Taiwan, August 3, 2010. (in japanese)

- Tasanee Methapisit. (2010).「シャドーイングの効果に関する研究-外来語の発音矯正の観点から-」Panel Discussion presented on 31 July – 1 August 2010 at International Conference of Japanese Language Education 2010 (2010 ICJLE) National Cheng-Chi University, the Association of Japanese Language Education , Taipei, Taiwan. (in Japanese)

- Tasanee Methapisit. (2009). “A Study of Application of ICT for Training Advanced Japanese Language Skills in Thailand” In Proceedings of the 3rd Japanese Studies Network on 15-17 October 2009, Khonkaen University, Thailand.pp. 173-189. (in Thai)
- Tasanee Methapisit . (2008). “Language Policy and the status of Japanese Language in Thailand” 「タイにおける言語政策の動向と日本語の位置づけ」 In Proceedings of International Symposium on The Prospect of Japanese Language Education in Southeast Asia. pp.32-38. (in Japanese)

- Pakatip S., Somkiat C., Suneerat N., Tasanee M. Upawan B. (2008). 「タイ人日本語学習者の誤用文の研究-日・ タイ異文化コミュニケーションの観点から- 」In Proceedings of International Symposium on The Prospect of Japanese Language Education in Southeast Asia. 16-17 October 2008, Bangkok,Thailand.pp.55-59. (in Japanese).

หนังสือแปล (Translated books)
- ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ (แปล) . (2554). เตรียมสอบวัดระดับ N3 ไวยากรณ์. สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริม เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ(แปล) . (2553). 20 หัวข้อเด็ดพิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นต้น. สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริม เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ (แปล). (2552). รู้ไว้ ก่อนใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น. สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ (แปล). (2551). เคล็ดลับและมารยาทในการพูด. สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริม เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ (แปล) . (2551). เปิดโลกภาษาญี่ปุ่นกับเอริน1-3 สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริม เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ(แปล). (2551). คู่มือสอบญี่ปุ่นธุรกิจ BJT สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ (แปล). (2550). ชิบาวังโกะ หมาน้อยหัวใจญี่ปุ่น 2 สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ตำรา เอกสารคำสอน (Textbooks)
- ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ (แต่ง). (2011). ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 120 หน้า.
- ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ (แต่ง). (2011). ล่ามภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.(ระหว่างดำเนินการ).

E-mail
tasmetha@tu.ac.th , tasmetha@hotmail.com

Tel.
02-613-2629, 02-696-5229