ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
อาจารย์
จีรวรรณ ศรีวงษ์
2.
ผู้ช่่วยศาสตราจารย์
นฤตย์ นิ่มสมบุญ
3.
รองศาสตราจารย์
ปราณี อัศวภูษิตกุล
4.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไพโรจน์ เอี่ยมชัยมงคล
5.
รองศาสตราจารย์
สีปาน ทรัพย์ทอง
6.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุภศรี กาหยี
7.
รองศาสตราจารย์
สุภาพร ภัทราคร
8.
อาจารย์
ธนพร อธิกิจ
9.
อาจารย์
อนุรักษ์ อยู่วัง


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555