ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

จีรวรรณ ศรีวงษ์

Position:
- อาจารย์/Lecturer

Education:
- อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาสารนิเทศศึกษา จุฬาฯ
- M.S. (Library & Library & Information science, Long Island University C.W.Post Campus
- B.A. (2nd class honour) in InformationStudies Chulalongkorn University
- M.S. (Library & Information Science) Long Island University C.W.Post Campus

สาขาที่เชี่ยวชาญ /งานวิจัยล่าสุด:
- Information Services
- Library Science

Research interests/ Recent publications
- Information Literacy
- Information Science

E-mail
jirawan.sriwong@gmail.com

Tel.
-