ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

นฤตย์ นิ่มสมบุญ

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /Assistant Professor

Education:
- อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Research interests/ Recent publications
-

E-mail
nar@tu.ac.th

Tel.
-