ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

ปราณี อัศวภูษิตกุล

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

Education:
- อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Research interests/ Recent publications
-

E-mail
pra@tu.ac.th

Tel.
-