ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

ไพโรจน์ เอี่ยมชัยมงคล

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /Assistant Professor

Education:
- MS.(Computer Information System) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research interests/ Recent publications
-

E-mail
kepairoj@tu.ac.th

Tel.
-