ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

สีปาน ทรัพย์ทอง

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

Education:
- ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research interests/ Recent publications
-

E-mail
seep@tu.ac.th

Tel.
-