ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

สุภศรี กาหยี

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /Assistant Professor

Education:
- อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research interests/ Recent publications
-

E-mail
-

Tel.
-