ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

สุภาพร ภัทราคร

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

Education:
- ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Research interests/ Recent publications
-

E-mail
supt@tu.ac.th

Tel.
-