ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
อาจารย์ ดร.
จันทิมา อังคพณิชกิจ
2.
อาจารย์ ดร.
จุฑามณี อ่อนสุวรรณ
3.
รองศาสตราจารย์ ดร.
ชลธิชา บำรุงรักษ์
4.
รองศาสตราจารย์ ดร.
ชัชวดี ศรลัมพ์
5.
รองศาสตราจารย์ ดร.
ดียู ศรีนราวัฒน์
6.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ทรงธรรม อินทจักร
7.
รองศาสตราจารย์ ดร.
นันทนา รณเกียรติ
8.
รองศาสตราจารย์ ดร.
วริษา กมลนาวิน
9.
อาจารย์
อนุชิต ตู้มณีจินดา
10.
อาจารย์ ดร.
แซยโน่ ฝัน เบรอเกิ้ล
11.
อาจารย์ ดร.
Sidney da Silva Facundes
12.
อาจารย์
ธาวินี จรัสโชติกุล
13.
อาจารย์
ตุลยา นครจินดา
14.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เมลดา สุดาจิตรอาภา


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555