ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
อาจารย์ ดร.
จุฑามณี อ่อนสุวรรณ
2.
รองศาสตราจารย์ ดร.
ชลธิชา บำรุงรักษ์
3.
รองศาสตราจารย์ ดร.
ชัชวดี ศรลัมพ์
4.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ทรงธรรม อินทจักร
5.
รองศาสตราจารย์ ดร.
นันทนา รณเกียรติ
6.
อาจารย์
อนุชิต ตู้มณีจินดา
7.
อาจารย์
ตุลยา นครจินดา
8.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เมลดา สุดาจิตรอาภา


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555