ภาควิชาภาษาศาสตร์

ชลธิชา บำรุงรักษ์
CHOLTICHA BAMROONGRAKS

Position:
- รองศาสตราจารย์ ดร. /Associate Professor

Education:
- Ph.D. (Linguistics), University of Wisconsin-Madison
- Advanced Certificate in Psycholinguistics, RELC (Singapore)
- M.A. (Linguistics), University of Oregon
- B.A. (Linguistics), Thammasat University

Areas of interest:
- Syntax, Morphology, Discourse Analysis, Lexicography, Field Linguistics, Teaching Thai to Non-Native Speakers

Selected works and publications
Articles:
- (2544) การจัดประเภทภาษาระดับข้อ ความในภาษาไทย. วิชญปัญญา
- (2531) ภาษาไทยสมัยสุโขทัย: ภาษาอิงข้อความ. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 6 (2)
- (2531) ทฤษฎีผูกยึด (Binding Theory) ในการวิเคราะห์ภาษาไทย. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 7 (1)

Books:
ภาษาไทย
- (อยู่ระหว่างจัดพิมพ์) ระบบข้อความ. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2552) การวิเคราะห์ข้อความ. โครงการสนับสนุนการเขียนตำรามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- (2541) สัญลักษณ์แห่งพระสถูป. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อัมรินทรวิชาการ.
- (2539) การวิเคราะห์ภาษาระดับ ข้อความประเภทต่างๆ ในภาษาไทย. ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- (2537) พจนานุกรมภาษาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.
- (2535) สัญลักษณ์แห่งพระสถูป. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
English
- (forthcoming) Intermediate Thai. Bangkok: Thammasat university press.
- (2006) Easy Thai. Bangkok: Book Promotion and Service.

Book chapters:
ภาษาไทย
(2545) ระบบข้อความ. ใน ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Research:
- (2548a) การจัดทำพจนานุกรมภาษา ไทยถิ่น 4 ภาค (ระยะที่ 4). ทุนส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2548b) การจัดทำพจนานุกรมภาษา ไทยถิ่น 4 ภาค (ระยะที่ 5). ทุนส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2546) ร่วมกับชัชวดี ศรลัมพ์. การจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น 4 ภาค (ระยะที่ 3). ทุนส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2545) ร่วมกับชัชวดี ศรลัมพ์. การจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น 4 ภาค (ระยะที่ 2). ทุนส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2544) ร่วมกับชัชวดี ศรลัมพ์. การจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น 4 ภาค (ระยะที่ 1). ทุนส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Presentations:
- (2005) การใช้ภาษาสื่อสัมพันธ์ใน ภาษาไทย. บทความเสนอในการสัมมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์ประจำปี 2548 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- (2004) Linguistic expressions referring to given/known information in Thai. Paper presented at the 14th Annual International Conference on the Southeast Asian Linguistics Society (SEALS 14), Thammasat University, Bangkok.

E-mail
choltulg@hotmail.com

Tel.
02-613-2518, 02-696-5294