ภาควิชาภาษาศาสตร์

ชัชวดี ศรลัมพ์
CHATCHAWADEE SARALAMBA

Position:
- รองศาสตราจารย์ ดร. /Associate Professor

Education:
- Ph.D. (Linguistics), Chulalongkorn University
- M.A. (Southeast Asian Linguistics), Mahidol University
- B.A. (Linguistics, Second Class Honors), Thammasat University

Areas of interest:
- Semantics, Syntax, Discourse Analysis, Teaching Thai to Non-Native Speakers

หนังสือ/ตำรา
- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2551. ภาษากับความหมาย. โครงการสนับสนุนการเขียนตำรามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2552. “ภาษากับความหมาย” ในหนังสือ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

งานวิจัย: ภาษาไทย
- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2551. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในนาฏยภาษา. ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2550.
- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2548. ลักษณะภาษาไทยใน “ห้องคุย” ทางอินเทอร์เน็ต. ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2547.
- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2548. การจัดทำคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในนิทานพื้นบ้านไทย. ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2547.
- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2547. การจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น 4 ภาค (ระยะที่ 2) ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2546. (ผู้วิจัยร่วม).
- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2546. การจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น 4 ภาค (ระยะที่ 1) ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2545. (ผู้วิจัยร่วม).
- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2541. การประเมินสถานภาพไทศึกษา: ภาษาและภาษาศาสตร์ 2. ทุนวิจัย สกว. (ผู้วิจัยร่วม).

งานวิจัย: ภาษาอังกฤษ
- Saralamba, C. 2013. Web Search Evaluator Project 2. Appen Butler Hill, Ridgefield. CT. USA. (In progress).
- Saralamba, C. 2012. Web Search Evaluator Project 1. Appen Butler Hill, Ridgefield. CT. USA.
- Saralamba, C. 2011. MT Evaluation Project 1-6. Butler Hill Group. Microsoft Corporation. Virginia, USA.
- Saralamba, C. 2010. Adding Thai Language to Proximity Linguistic System 1-6. Franklin Electronics Publishers Inc. New Jersey, USA.

บทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่: ภาษาอังกฤษ
- Saralamba, C. (forthcoming, 2014). “Colors as Conceptual Metaphors of Emotions in English and Thai: A Cognitive Linguistics in Focus”. Proceedings for 1st International Interdisciplinary Conference on Challenges in Language. Nowy Sacz, Poland.

- Saralamba, C. 2013. “A Cognitive Phenomena in Metaphor and Metonymy”. Journal of Language and Linguistics. Faculty of Liberal Arts, Thammasat University.

บทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่: ภาษาไทย
- ชัชวดี ศรลัมพ์. (อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์, พย.2556). “ภาษากับความเชื่อถือโชคลางในอาเซียน”. การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติอาเซียนศึกษา. จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. (24-25 มกราคม 2556).

- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2548. “อุปลักษณ์ตามแนวคิดของทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชาน”. วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1.
- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2545. “ทิศทางและพัฒนาการของการศึกษาและวิจัยภาษาศาสตร์ในอนาคต”. จุลสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 18 ฉบับที่ 13.
- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2544. “การใช้ภาษาในห้องสนทนา”. วารสารศิลปศาสตร์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1.
- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2539. “ครูคึกฤทธิ์กับศิษย์โขนธรรมศาสตร์”. จุลสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2.
- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2538. “การแปลสำนวนอังกฤษเป็นสำนวนไทยในนวนิยายแปลอังกฤษ-ไทย”. ศาสตร์แห่งภาษา. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ผลงานวิชาการเสนอในที่ประชุมวิชาการ: ภาษาอังกฤษ
- Saralamba, C. 2013. “Colors as Conceptual Metaphors of Emotions in English and Thai: A Cognitive Linguistics in Focus”. 1st International Interdisciplinary Conference on Challenges in Language. September 26-27, 2013. Nowy Sacz, Poland.

- Saralamba, C. 2012. “Heart Metaphors in Thai”. Paper presentd at UM-TU-UGM 1st International Conference on SEA Language and Culture. Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, November 14, 2012. Bangkok Thailand.

- Saralamba, C. 2012. “Metaphors in Cognitive Linguistics: A Study of /jai/” Paper presented at Hunkuk University, May 9, 2012. Seoul, Korea.

- Saralamba, C. 2009. “Word senses, Conceptual Metaphors Interpretation and Disambiguation”. Paper presented at the International Conference on Multimodality across Languages. August 6-8. 2009. University of A.I.Cuza, Iasi, Romania.

- Saralamba, C. 2008. “Heart Metaphors in Thai Language”. Paper presented at the 7th International Conference on Researching and Applying Metaphor: Metaphor in Cross-cultural Communication. RAaM7. University of Extramadura, Cacares, Spain.

- Saralamba, C. 2005. “Semantics of Motion Verbs in Thai”. Paper presented at the International Conference on Advanced Studies in Semantics. October 22-25. 2005. Delmenhurst, Germany.

- Saralamba, C. 2004. “Emotion Metaphors in Thai”. Paper presented at SEALS 14, Siam City Hotel, Bangkok, Thailand. (May 19-21, 2004).

- Saralamba, C. 1995. “A Conceptual Study of /khaw/ in Thai”. Paper presented at the International Conference on Tai Linguistics. Thammasat University, Bangkok, Thailand.

ผลงานวิชาการเสนอในที่ประชุมวิชาการ: ภาษาไทย
- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2556. “ภาษากับความเชื่อถือโชคลางในอาเซียน”. บทความวิชาการนำเสนอในการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเรื่องอาเซียนศึกษา จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร. 24-25 มกราคม 2556.

- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2555. “คำยืมภาษาโปรตุเกสในไทย”. บทความวิชาการนำเสนอในการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเรื่อง ๕๐๐ปี ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยาและคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 26 มกราคม 2555.

- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2555. “ภาษา อำนาจและความจริง”. บทความวิชาการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ทีทรรศน์ ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรมการสื่อสารในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 3-4 พฤษภาคม 2555.

- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2550. “ภาษากับการสร้างอัตลักษณ์ใน Hi 5”. บทความวิชาการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 21 พฤศจิกายน 2550.

- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2549. “อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในนาฏยภาษา”. บทความวิชาการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กันยายน 2549.

- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2548. “ที่ว่ารัก รักนั้น เป็นฉันใด: มุมมองความรักจากภาษาศาสตร์”. บทความวิชาการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 17 สิงหาคม 2548.

- ชัชวดี ศรลัมพ์. 2547. “การใช้ภาษาในห้องคุยทางอินเทอร์เน็ต”. บทความทางวิชาการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติเรื่อง ภาษา สังคม และการสื่อสาร: วัจนปฏิบัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์สังคม และวาทกรรมศึกษา จัดโดย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 29-30 กรกฎาคม 2547.

E-mail
waen@tu.ac.th

Tel.
02-613-2655, 02-696-5686