ภาควิชาภาษาศาสตร์

ดียู ศรีนราวัฒน์
DEEYU SRINARAWAT

Position:
- รองศาสตราจารย์ ดร. /Associate Professor

Education:
- Ph.D. (Applied Linguistics), University of Texas at Austin
- M.Ed. (English Language Teaching), Chulalongkorn University
- Diploma in TESL, Victoria University of Wellington
- B.A. (Second Class Honors, Linguistics), Thammasat University

Areas of interest:
- Sociolinguistics, Language Change and Variation, Varieties of English, Language and Communication, Linguistics and Language Teaching, Second Language Studies, Research Methodology

Articles:
- (2553) ลักษณะภาษาคนดังและมุมมองด้านเอกลักษณ์กลุ่ม. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 28 (1) (กำลังดำเนินการตีพิมพ์).
- (2545) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาศาสตร์. วารสารศิลปศาสตร์ 2 (1): 133-146.
- (2544) กลวิธีสื่อสารด้วยการพูดอ้อมของคนไทย. วารสารศิลปศาสตร์ 1 (2): 85-101.
- (2539a) การวิเคราะห์การสื่อสารด้านวิธีการทางชาติพันธุ์วรรณนา. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 14 (2): 27-38.
- (2539b) ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ: ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการจัดการเรียนการสอน. วารสารโดมทัศน์ 17 (1): 122-128.
- (2532) ภาษาศาสตร์เชิงสังคม: ขอบเขตและวิธีการศึกษา. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 7 (2): 2-12.
- (2529) ทัศนคติที่บอกได้จากภาษา. วารสารธรรมศาสตร์ 15 (1): 50-57.
- (2007) Thai Political slang: Formation and Attitudes towards Usage. International Journal of Sociology of Language 186: 95-107.

Book:
- (2552) ภาษากับการสื่อสาร. ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อัดสำเนา).
- (2551) ภาษากับสังคม. ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อัดสำเนา).

Book chapters:
- (2552) “ภาษากับวัฒนธรรม”. ใน ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 224-243.
- (2552) “ภาษากับสังคม”. ใน ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 174-223.
- (2005) “Indirectness as a politeness strategy of Thai Speakers”. In Lakoff, R. T. and Ide, S. (Eds.) Broadening the Horizon of Linguistic Politeness. Amsterdam: John Benjamins, pp. 175-193.

Research:
- (2552) ภาษาคนดัง: เอกลักษณ์และการเลียนแบบ.คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2548) มิติข้ามวัฒนธรรม: กรณีการกล่าวแนะนำและการใช้ภาษาอ้อมในภาษาอังกฤษ. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2545) การศึกษากลวิธีการเรียน และปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2544a) การศึกษากลวิธีสื่อสาร ด้วยการพูดอ้อมของคนไทย. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2544b) การศึกษาแนวทางพัฒนา หลักสูตรวิชาภาษาศาสตร์สำหรับอนาคต. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2537) การใช้ภาษาไทยของคนจีน ในกรุงเทพมหานคร. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2533) ความแตกต่างในด้านเสียง ของภาษาอังกฤษแบบต่างๆ. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (1978) การเปรียบเทียบเสียง ศัพท์ และประโยคที่ใช้อยู่เสมอระหว่างภาษาไทยกลางและไทยอีสาน จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- (2007) Thai Political Slang: Formation and Attitudes towards Usage. Thammasat University.

Presentations:
- (2552) ภาษาคนดัง: เอกลักษณ์และการเลียนแบบ. ผลงานวิจัยเสนอในการสัมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์ ประจำปี 2552 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2550) ความหมายเชิงเปรียบของสแลงการเมืองไทย. ผลงานวิจัยเสนอในการสัมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์ ประจำปี 2550 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2548) มิติข้ามวัฒนธรรม: กรณีการกล่าวแนะนำและการใช้ภาษาอ้อมในภาษาอังกฤษ. ผลงานวิจัยเสนอในการสัมมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์ ประจำปี 2548 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2004) English pragmatic ability of Thai students: an investigation of suggestions. Paper presented at the 14th Annual International Conference on the Southeast Asian Linguistics Society (SEALS 14), Thammasat University, Bangkok.
- (1999) Indirectness as a communicative politeness strategy of Thai speakers. Paper presented at the Politeness Linguistics Symposium, Chulalongkorn University, Bangkok.
- (1988) Language use of the Chinese in Bangkok. Paper presented at the International Symposium on Language and Linguistics, Thammasat University, Bangkok.

E-mail
dee@tu.ac.th

Tel.
02-613-2587