ภาควิชาภาษาศาสตร์

ทรงธรรม อินทจักร
SONGTHAMA INTACHAKRA

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. /Assistant Professor

Education:
- Ph.D. (Linguistics), University of London
- M.A. (European Languages, Literatures and Thought), University of London
- B.A. (French, First Class Honors), Srinakharinwirot University, Prasarnmitr

Areas of interest:
- Contrastive Pragmatics, Interactional Sociolinguistics, Linguistic Politeness, English as a World Language, Language and Gender

Articles:
- (forthcoming) Politeness motivated by the ‘heart’ and ‘(ir)rationality’ in Thai culture. Submitted to Journal of Pragmatics (Second Special Issue on Emancipatory Pragmatics).
- (2006) English, a global language for all?: multiplicity, challenges and possibilities. วารสารศิลปศาสตร์ 6 (1): 1-41.
- (2004) Contrastive pragmatics and language teaching: apologies and thanks in English and Thai. RELC Journal 35: 37-64.

Book:
- (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก (English as a World Language). ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2550) แนวคิดพื้นฐานด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ (Fundamental Concepts of Pragmatics). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 305 หน้า.

Book chapters:
- (2553a) “ภาษา เจตนา และบริบท”. ใน: ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 317-332.
- (2553b) “ภาษาและการสื่อสาร”. ใน: ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 3-22.

Research:
- (2551) การกล่าวความจริงและการโกหกในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการคุกคามหน้าจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม. Research report, funded by the Faculty of Liberal Arts, Thammasat University.
- (2001) Linguistic Politeness in British English and Thai: A Comparative Analysis of Three Expressive Speech Acts. Ph.D. thesis, University of London.

Presentations:
- (2553a) พลวัตของเพศสภาวะและการฝืนทัศนะตายตัว. สัมมนาพิเศษ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. กุมภาพันธ์ 2553.
- (2553b) วัจนปฎิบัติศาสตร์กับการสอนภาษา. บทความเสนอในงานศิลป์เสวนา ณ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต. กรกฏาคม 2553.
- (2552) ความเกรงใจ: ความสุภาพด้วย ‘ใจ’. บทความเสนอในการสัมมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์ประจำปี 2552 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2551) ภาษากับเพศสภาวะและการค้นหาความเท่าเทียมกันในสังคม. บทความเสนอในการสัมมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์ประจำปี 2551 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2549) บทบาทของการให้เหตุผลสิ่งที่เป็นจริงและเป็นเท็จ: การสำรวจเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม. บทความเสนอในการสัมมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์ประจำปี 2549 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2010) Demystifying the logic of irrationality-laden politeness. Paper presented at the Sociolinguistics Symposium 18, University of Southampton, Southampton.
- (2009) Khwa:m ke:ngjai as a principle of self-restraint and other-accommodation in Thai politeness. Paper presented at the 11th International Pragmatics Conference, Melbourne.
- (2007a) ‘I hate you’ or otherwise ‘I’m busy’: a cross-cultural study of truth and lies in British English and Thai. Paper presented at the 10th International Pragmatics Conference, Gothenburg.
- (2007b) Truth-telling and lie-telling behaviors in English and Thai. Paper presented at the International Symposium on Discourse, Communication and Modernity, Chulalongkorn University.
- (2004) The ambivalence of illocutionary forces: rethinking expressive speech acts in English and Thai. Paper presented at 14th Annual International Conference on the Southeast Asian Linguistics Society (SEALS 14), Bangkok.
- (2001) The role of conversation routines in the acquisition of intercultural competence. Paper presented at the SIETAR UK Conference on Globalisation, Foreign Languages and Intercultural Learning, the Goethe Institute, London.
- (2000) Another perspective on compliments: a British-Thai study. Paper presented at the Sociolinguistics Symposium 2000, University of the West of England, Bristol.

E-mail
songtham@tu.ac.th

Tel.
02-613-2582