ภาควิชาภาษาศาสตร์

วริษา กมลนาวิน
VARISA KAMALANAVIN

Position:
- รองศาสตราจารย์ ดร. /Associate Professor

Education:
- Ph. D. (Linguistics), University of Hawaii at Manoa
- M.A. (Linguistics-TESL), California State University at Fresno
- B.A. (English), Thammasat University

Areas of interest:
- Thai Phonetics and Phonology, Tones in Lao

Articles:
- (2549) โครงสร้างของมุกตลกในเรื่องขำขันของภาษาลาว. วารสารศิลปศาสตร์ 25 (1): 27-48.
- (2547) สืบสำเนียงชาวกรุงเก่า จากเสียงเจรจาโขนและจินดามณี. ศิลปวัฒนธรรม 25 (5): 44.
- (2546a) การวิเคราะห์ระบบเสียงวรรณยุกต์ของชาวกรุงศรีอยุธยาจากเสียงเจรจา โขนและจินดามณี. วารสารศิลปศาสตร์ 3 (2): 28-54
- (2546b) ภาษาไทยอยู่ในตระกูลไท-กะได. ศิลปวัฒนธรรม 24 (11): 54.
- (2546c) ตัวอักษรลาว ‘ร รถ’ กลับมาแล้ว... อย่างสง่างาม. ศิลปวัฒนธรรม 24 (5): 116-118.
- (2545) วันนะสินะ: นิตยสารลาวเพื่อสาระและบันเทิง. ศิลปวัฒนธรรม 23 (10): 46-48.
- (2544) เจ้าอนุวงศ์ในมุมมองของลาว: บทสะท้อนจากหนังสือและตำราเรียนลาว. ศิลปวัฒนธรรม 23 (2): 70-79.
- (2541) การสะกดคำบางกลุ่มในภาษาลาวที่ใช้ไม้เอกและไม้โทแตกต่างจากภาษา ไทย. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 16 (2).
- (2005) Phonetic features of standard Thai spoken by southern Thai speakers. วารสารศิลปศาสตร์ 5 (2).
- (1996) An analysis of tonal assignment on Japanese loanwords in Thai. In Proceedings of the Fourth International Symposium on Languages and Linguistics (volume 1). Nakhonpathom: Institute of Language and Cultural for Rural Development, Mahidol University at Salaya.
- (1995) Acoustics measurements on three tones in Vientiane Lao. Proceedings of the International Conference on Tai Languages and Cultures, Thammasat University.

Book:
- (2546) ร่วมกับพรทิพา ทองสว่าง และลัดดาวัลย์ เพิ่มเจริญ. การวิเคราะห์ระบบเสียง. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- (2544) ฝึกทักษะภาษาลาว เวียงจันทน์: สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Book chapters:
- (2545) ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ. ใน ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Research:
- (1997) Tone in Vientiane Lao. Ph.D. dissertation, University of Hawaii at Manoa.

E-mail
varisa@tu.ac.th

Tel.
02-613-2695