ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
รองศาสตราจารย์
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
2.
ผู้ช่่วยศาสตราจารย์
ฑิตยา สมัถพันธุ์
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตระการ กัลชาญนันท์
4.
อาจารย์
ธาริตา อินทนาม
5.
อาจารย์ ดร.
ประภัศรี เครเมอร์
6.
อาจารย์
พชรวรรณ บุญพร้อมกุล
7.
อาจารย์
ภัทธิพงษ์ ศิริปัญญา
8.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
มาลินี แก้วเนตร
9.
อาจารย์
เมธาวี โหละสุต
10.
รองศาสตราจารย์ ดร.
ยุวพาส์ ชัยศิลป์วัฒนา
11.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศิวาภรณ์ นาคะชัย
12.
อาจารย์
สุธิดา วิมุตติโกศล
13.
อาจารย์
มิ่ง ปัญญา
14.
อาจารย์
พัชราภรณ์ หนังสือ
15.
อาจารย์
Frank Finney
16.
อาจารย์
Jeffrey Kramer
17.
อาจารย์
มินตรา ตันติกิจรุ่งเรือง


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555