ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
อาจารย์
ขนิษฐา ศรีไพบูลย์
2.
อาจารย์
คะนอง ปาลิภัทรางกูร
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์
4.
อาจารย์
เดโชพล เหมนาไลย
5.
อาจารย์
ธีรพจน์ ศิริจันทร์
6.
อาจารย์
ไพลิน ปิ่นสำอางค์
7.
รองศาสตราจารย์ ดร.
ภัทรพร สิริกาญจน
8.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
มนตรี สิระโรจนานันท์
9.
ศาสตราจารย์ ดร.
วัชระ งามจิตรเจริญ
10.
อาจารย์
สิรรัฐ ธรรมธราชัย
11.
รองศาสตราจารย์
สุมาลี มหณรงค์ชัย
12.
อาจารย์
เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์
13.
อาจารย์
พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555