ภาควิชาปรัชญา

ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /Assistant Professor

Education:
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทศาสน์ศึกษา 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
งานวิจัย
1. ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์. หลักสูตรวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย. โครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. (235 หน้า)
2. ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์. พระสงฆ์กับทรัพย์สินส่วนตัว. โครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. (227 หน้า)

งานวิจัยที่กำลังทำ
1. เรื่อง "จตุคามรามเทพ: ความศักดิ์สิทธิ์ผลิตได้" ของศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร

บทความ
1. ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์. "หลักสูตรมหาวิทยาลัยสงฆ์กับพระธรรมวินัย". วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2546. (57 หน้า)
2. ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์. "หลักสูตรวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย". วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาทิยาลัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548. (58 หน้า)
3. ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์. "การศึกษาพระธรรมวินัยในพุทธศาสนา: วิวัฒน์หรือวิบัติ", วารสารศิลปศาตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2549. (23 หน้า)
4. ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์. "หลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรยนไทย: รุ่งเรืองหรือร่วงโรย", วารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2549. (32 หน้า)
5. ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์. "น้ำคือชีวิต", วารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550. (17 หน้า)

E-mail
jo_danai20@yahoo.com , p_danai@alpha.tu.ac.th

Tel.
02-613-2619, 02-696-6131