ภาควิชาปรัชญา

วัชระ งามจิตรเจริญ

Position:
- ศาสตราจารย์ ดร./Professor

Education:
- ป.ธ.9, พธ.บ.(ปรัชญา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
- เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, M.A.(ปรัชญา) เหรียญทอง, อ.ด.(ปรัชญา)

Research interests/ Recent publications
- พุทธปรัชญา, พุทธศาสนา/ "แนวคิดในการใช้พุทธธรรมเพื่อดำเนินการทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยม: กรณีศึกษา"

E-mail
watchara03@hotmail.com

Tel.
02-613-2631