ภาควิชาปรัชญา

สุมาลี มหณรงค์ชัย

Sumalee Mahanarongchai

Position:
- รองศาสตราจารย์ ดร./Associate Professor, Ph.D.

การศึกษา:
- 2532 – 2535: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการโฆษณา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- 2538 – 2541: ปริญญาโท อักษรศาสตร์ เอกปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2551 – 2555: Doctor of Philosophy Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India

ประวัติการทำงาน:
- 2543 – 2548: อาจารย์ประจำ ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2543 – 2548: กรรมการภาควิชาปรัชญา/ เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2548 – 2551: ประธานโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สองวาระ)
- 2557 – 2559: หัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานบริหารและบริการด้านการศึกษา:
- 2544 – 2547: กรรมการและเลขานุการ ภาควิชาปรัชญา เลขานุการ โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
- 2555 – 2557: กรรมการประกันคุณภาพ ภาควิชาปรัชญา
- 2556 – 2558: กรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2557 – 2559: กรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2556 – ปัจจุบัน: กรรมการส่งเสริมงานวิจัยระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2555 – ปัจจุบัน: ผผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน พิจารณา และประเมินผลงานทางวิชาการ สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน:
- ชั้น ๖ ห้อง ๖๒๒ ภาควิชาปรัชญา ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี ๑๒๑๒๑

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ:
094-224-2856

อีเมล์:
sumaleema2@gmail.com, sumaleem@tu.ac.th

ผลงานตีพิมพ์:
ตำรา/ หนังสือวิชาการ (ภาษาไทย):
๑. พุทธศาสนามหายาน, สำนักพิมพ์ศยาม, ๒๕๔๖.
๒. พุทธศาสนามหายาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศยาม, ๒๕๕๐.
๓. ฮินดู – พุทธ จุดยืนที่แตกต่าง, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๖.
๔. พระชินพุทธะห้าพระองค์, กรุงเทพฯ: ศูนย์ไทย-ธิเบต, ๒๕๔๗.
๕. พระชินพุทธะห้าพระองค์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง, กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, ๒๕๕๑.
๖. พระนาคารชุนะกับคำสอนว่าด้วยทางสายกลาง, กรุงเทพฯ: ศยาม, ๒๕๔๘.
๗. มหายาน ภาษาคน-ภาษาธรรม, กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, ๒๕๕๐.

หนังสือทั่วไป ภาษาไทย):
๑. ศีลปาโล (นามแฝง), กรรมลิขิต ฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่สี่, กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙.
๒. ศีลปาโล, ทาน-สังฆทาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่สี่, กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙.
๓. ศีลปาโล, ศีลห้า, กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, ๒๕๔๘.
๔. ศีลปาโล, สวรรค์คนเป็น สวรรค์คนตาย, กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, ๒๕๔๙.
๕. ศีลปาโล, กามโลกีย์, กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, ๒๕๕๑.
๖. คู่มือความรัก, อัมรินทร์, ๒๕๕๑, ๑๓๘ หน้า
๗. พุทธยานกับความรัก, กรุงเทพฯ: ศยาม, ๒๕๕๙.

งานวิจัย (ภาษาไทย):
๑. แนวคิดเรื่อง “สุขภาพ” ในพุทธศาสนาเถรวาท: กรณีศึกษาการตีความวงล้อแห่งชีวิตของพุทธทาสภิกขุ กองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะศิลปศาสตร์
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙.

ตำรา/ หนังสือวิชาการ (ภาษาอังกฤษ):
๑. Being-there and Becoming: the Original Way of Human Beings, Bangkok: Thammasat University Press, 2014.
๒. Health and Disease in Buddhist Minds, Nordhausen: Traugott Bautz GmbH, 2014.

บทความวิชาการ/ บทความวิจัย (ภาษาไทย):
๑. สุมาลี มหณรงค์ชัย (๒๕๔๕), “พุทธศาสนาสำนักอวตังสกะ: พุทธแบบเต๋าหรือเต๋าแบบพุทธ,” วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ ๙,
     ฉบับที่ ๒ (พ.ค. – ส.ค.), หน้า ๓๑-๔๕.
๒.สุมาลี มหณรงค์ชัย (๒๕๕๘), “มนุษยศาสตร์: ปัญหาและความท้าทายของการศึกษา,” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ ๓๗,
     ฉบับที่ ๒ (พ.ค. – ส.ค.), หน้า ๓๑-๔๕.
๓.สุมาลี มหณรงค์ชัย (๒๕๕๘), “บทแนะนำหนังสือ Health and Disease in Buddhist Minds,” วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย, ปีที่ ๑๐,
     ฉบับที่ ๑ (ธันวาคม), หน้า ๑๕๐-๑๖๒.
๔.สุมาลี มหณรงค์ชัย (๒๕๖๐), “แนวคิด “สุขภาพ” ในพุทธศาสนาเถรวาท,” ศรีนครินทร์เวชสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ ๑๐,
     ๒๕๖๐; ๓๒(๓).
๕.สุมาลี มหณรงค์ชัย (๒๕๖๐), “ “รูปปรมัตถ์” กับ “ร่างกาย” ในพุทธศาสนาเถรวาท,” วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ ๖,
     ฉบับที่ ๑ (ม.ค. – มิ.ย.).

บทความวิชาการ/ บทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ):
๑. Sumalee Mahanarongchai (2005), “The Origin of Mahayana Buddhism,” Thammasat Review, Vol. 10, No. 1 (December), pp. 184-200.
๒.Sumalee Mahanarongchai and Richard Marranca (2007), “Buddhism, Diet and Vegetarianism,” Thammasat Review,Vol. 12, No. 1 (December), pp. 1-8.
๓.Sumalee Mahanarongchai (2014), “The Wheel of Life and Buddhist Understanding of Health,” In The Concepts of Health and Disease from the Viewpoint
    of Four Cultures,
Fengli Lan and Friedrich G. Wallner (editors), Nordhausen: Traugott Bautz GmbH., pp. 265-282.
๔.Sumalee Mahanarongchai (2015), “The Mind’s Facticity and the Rise of Disease,” In Buddhism – Science and Medicine,
   
Friedrich G. Wallner and Gerhard Klünger (editors), Nordhausen: Traugott Bautz GmbH., pp. 53-61.
๕. Sumalee Mahanarongchai (2015), “Mind: A Sociological Versus A Buddhist Perspective,”The Journal of International Buddhist Studies College
    Mahachulalongkorn Buddhist University,
Vol. 1, No. 1 (Winter 2015), pp. 39-54.

บทความนำเสนอในงานสัมมนา/ประชุมวิชาการ:
๑. “The Wheel of Life and Buddhist Understanding of Health,”The Concepts of Health and Disease – From the Viewpoint of Four Cultures,
      University of Vienna in collaboration with Sigmund Freud Privat Universität, Vienna, Austria, 30th May – 2nd June 2013.
๒. “The Mind’s Facticity and the Rise of Disease,”Buddhism – Science and medicine, University of Vienna in collaboration with
      Sigmund Freud Privat Universität, Vienna, Austria, 29th May – 1st June 2014.
๓. “Morality and Constructive Realism: A Buddhist Perspective,” Buddhism and Constructive Realism, Thammasat University
      in collaboration with World Buddhist University, College of Innovation, Thammasat University, Pattaya, 20th – 21st February, 2015.
๔. “ศักดิ์ศรีของมนุษย์กับตัวตนในพุทธศาสนา,”ศักดิ์ศรีของมนุษย์ (Human Dignity), สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
      วิทยาเขตหัวหมาก กรุงเทพฯ, 19 – 20 พฤศจิกายน ๒๕๕๘.
๕. “Intentionality and Relativity: A Brief Survey of Husserlian Phenomenology and Madhyamaka Philosophy,” Kumārajīva Studies,
      International Buddhist College in collaboration with World Buddhist University, 24th April, 2016.
๖.“พุทธศาสนามหายาน: จากอินเดียสู่แผ่นดินจีน,” พุทธศาสนามหายานในเอเชียตะวันออก, ศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

กิจกรรมทางสังคม:
๑. กิจกรรมทางสังคม:กลุ่มกรีนพีซ (Green Peace), ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน.
๒. ผู้สนับสนุน, สมาคมนักวาดภาพด้วยปากและเท้า (the Association of Mouth and Foot Painting Artists), ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน.
๓. สมาชิก, ธนาคารจิตอาสา, ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน.
๔. อาสาสมัคร, โครงการอาสารอยยิ้มบ้านดิน (๑) โครงการอนุรักษ์สิ่งดีงาม (๒) โครงการใจสะอาด วาดประเทศไทย (๓), ๒๕๕๘.
๕. อาสาสมัครตรวจวัดสายตา,กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎ, ๒๕๕๙.
๖. ผู้สนับสนุน, มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, ๒๕๖๐.

ประสบการณ์การสอน:
2544 – 2551: พุทธศาสนามหายาน (ระดับบัณฑิตศึกษา)
                     พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันออก (ระดับบัณฑิตศึกษา)
                     มาธยมิกวาท (ระดับบัณฑิตศึกษา)
                     พุทธปรัชญา (ระดับปริญญาตรี)
                     ปรัชญามหายาน (ระดับปริญญาตรี)
2555 – 2557: พุทธศาสนามหายาน (ระดับบัณฑิตศึกษา)
                     พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันออก (ระดับบัณฑิตศึกษา)
                     ปรัชญาตะวันออก (ระดับปริญญาตรี)
                     พุทธปรัชญา (ระดับปริญญาตรี)
                     ปรัชญาศาสนา (ระดับปริญญาตรี)
                     ปรัชญามหายาน (ระดับปริญญาตรี)
                     ปรัชญาตะวันตกในศตวรรษที่ยี่สิบ (เฉพาะส่วนปรากฏการณ์วิทยา) (ระดับปริญญาตรี)
                     ปรากฏการณ์วิทยาเบื้องต้น (ระดับปริญญาตรี)
                     ปรัชญาการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)

หัวข้อที่สนใจ:
พุทธปรัชญา, ปรัชญาเต๋า, ปรัชญาอุปนิษัท, ปรากฏการณ์วิทยา