ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
อาจารย์
เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตต์กุล
2.
อาจารย์ ดร.
จารุวรรณ สกุลคู
3.
อาจารย์
ชลาลัย แต้ศิลปสาธิต
4.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัชวาล เทียมถนอม
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัชสรัญ อจลญา เต็งพงศธร
6.
อาจารย์
ทระวิณ ชาลีรักษ์ตระกูล
7.
อาจารย์
บุรชัย อัศวทวีบุญ
8.
อาจารย์
ปุญชรัศมิ์ เตชะวชิรกุล
9.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พัฒนกิจ ชอบทำกิจ
10.
อาจารย์
ภุมรัตน์ ฤทธิเกิด
11.
อาจารย์ ดร.
รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม
12.
อาจารย์ ดร.
รุจนะ เทียนศรี
13.
อาจารย์
วรวัชร์ ตั้งจิตรเจริญ
14.
อาจารย์
อธิชาติ โรจนะหัสดิน


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555