ภาควิชาจิตวิทยา

เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตต์กุล

Kiattisak Jangcharoenjittkul


Position:
- อาจารย์/Lecturer

วุฒิการศึกษา:
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
- ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

Education:
- Master of Arts (Counseling Psychology), Thammasat University, 2005
- Bachelor of Education (First Class Honours), Chulalongkorn University, 1999

งานวิจัยที่สนใจ:
- บุคลิกภาพ
- จิตวิทยาการปรึกษา

Research Interests:
- Personality
- Counseling

E-mail
kiatisak@yahoo.com

Tel.
-