ภาควิชาจิตวิทยา

จารุวรรณ สกุลคู

Jaruwan Sakulku


Position:
- อาจารย์ ดร./Lecturer
- อาจารย์สาขาจิตวิทยาคลินิก/จิตวิทยาการให้การปรึกษา (Lecturer in Clinical Psychology/Counseling Psychology)
- ใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก (Licensed Clinical Psychologist)

วุฒิการศึกษา:
- Doctor of Psychology (Clinical), University of Tasmania, Australia, 2552
- Certificate IV in Marketing, Institute of TAFE Tasmania, 2551
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545

Education:
- Doctor of Psychology (Clinical), University of Tasmania, Australia, 2009
- Certificate IV in Marketing, Institute of TAFE Tasmania, 2008
- Bachelor of Science (Psychology), Kasetsart University, 2002

Research Interests:
- ปรากฏการณ์คนหลอกลวง (Impostor Phenomenon)
- ภาวะนิยมความสมบูรณ์แบบ (Perfectionism)
- การวัดและประเมินทางจิตวิทยาและจิตวิทยาเชิงประสาท (Psychological and Neuropsychological Assessment)
- การบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy)

Academic works:
Selected Publications
- Thompson, T., Davidson, J. A., & Sakulku, J., Impostor fears and socially prescribed
          perfectionism: Links with somatisation, anxiety and depression, Australian Journal of
          Psychology, 7 - 10 April 2005, Townsville, Queensland, pp. 101
- Sakulku, J. & Alexander J. (2010). Exploratory Analysis of the Clance Impostor Phenomenon
          Scale. Conference Paper in Proceedings: The International Post Graduate Research
          Colloquium 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Sakulku, J. & Alexander J. (2011). The Impostor Phenomenon. The Journal of Behavioral Science 6(1).
- Sriphai, S., Damrongpanit, S., & Sakulku, J. (2011). An Investigation of Learning Styles Influencing
          Mathematics Achievement of Seventh-Grade Students. Educational Research and
          Reviews. 6(15), pp. 835-842.

E-mail
jsakulku@tu.ac.th

Tel.
-