วารสารวรรณวิทัศน์ | Journal of English Studies "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> ชลาลัย แต้ศิลปสาธิต
ภาควิชาจิตวิทยา

ชลาลัย แต้ศิลปสาธิต

Chalalai Taesilapasathit


Position:
- อาจารย์ /Lecturer
- อาจารย์สาขาจิตวิทยาคลินิก/นิติจิตวิทยา (Lecturer in Clinical Psychology/Forensic Psychology)
- ใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก (Licensed Clinical Psychologist)

วุฒิการศึกษา:
- Master of Arts (Forensic Psychology), John Jay College of Criminal Justice, USA
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551

Education:
- Master of Arts (Forensic Psychology), John Jay College of Criminal Justice, USA
- Bachelor of Arts (Psychology), Thammasat University, 2008

งานวิจัยที่สนใจ:
- การทารุณกรรมในเด็ก (Child Abuse)
- ความรุนแรงในครอบครัว (Family Violence)
- การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาทางด้านจิตใจแก่เหยื่อของความรุนแรง
- กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ (Process of Radicalization)
- การค้ามนุษย์ (Human Trafficking)

งResearch Interests::
- Child Abuse
- Family Violence
- Psychotherapy for traumatic patients and those who are victims of violence
- Process of Radicalization, Human Trafficking

Academic works:
Presentations:
- Taesilapasathit, C., & Gottdiener, W. H. (2014). The relationship between childhood
          maltreatment and eating disorders. Poster presented at the 2014 Counseling Psychology
          Conference, Atlanta, GA., USA, March.
- Supersadsingh, K., Taesilapasathit, C., Maeda, H., & Mazzula, S. L. (2013). The relationship
          between racial identity and collective esteem among young women of color. Poster
          presented at the 122nd American Psychological Association Annual Convention,
          Honolulu, HI., USA, August
- Taesilapasathit, C., & Gottdiener, W. H. (2013). Defense styles in people with comorbid eating
           disorders and childhood sexual abuse. Poster presented at the Eastern Psychological
           Association Meeting, New York, NY., USA, March.

E-mail
chalalai.taesilapasathit@gmail.com

Tel.
-