ภาควิชาจิตวิทยา

ชัชวาล เทียมถนอม

Chatchawarn Tiemtanom


Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยา/ Assistant Professor of Psychology

วุฒิการศึกษา:
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532

Education:
- Master of Arts (Industrial and Organizational Psychology), Thammasat Univeristy, 1997
- Bachelor of Science (Physical Therapy), Mahidol University, 1989

ผลงานทางวิชาการ:
บทความวิจัย
- ทรงชัย ทองปาน, สิรจิตต์ เดชอมรชัย, ชนยา ด่านสวัสดิ์ และชัชวาล เทียมถนอม. (2556). การพัฒนารูปแบบ
          และกระบวนการสร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
          ทางการศึกษา. วารสารศิลปศาสตร์, 13(1), 61-76.
- ชัชวาล เทียมถนอม. (2554). การศึกษารูปแบบความรัก บทบาททางเพศ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
          นักศึกษาไทยระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารศิลปศาสตร์, 11(2), 118-134.
- ชัชวาล เทียมถนอม. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างระหว่างเพศ ความเชื่ออํานาจในการควบคุมและ
           การประเมินสภาวะแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. วารสารศิลปศาสตร์,
           7(1), 128-159.

บทความทางวิชาการ
- ชัชวาล เทียมถนอม. (2550). ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับแนวคิดเชิงจิตวิทยา. วารสารศิลปศาสตร์, 7(2), 78-100.

งานวิจัย
- พะเยาว์ ศรีแสงทอง และ ชัชวาล เทียมถนอม. (2551). การวิเคราะห์ลักษณะการยอมรับกิจกรรมของโครงการ
          ภายในชุมชนแออัด กรณีศึกษา ชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร มูลนิธินโยบายสุขภาวะ กรุงเทพฯ
- วิไลลักษณ์ อยู่สําราญ , ณัฐจรี สุวรรณภัฎ , รุ่งนภา เทพภพ และชัชวาล เทียมถนอม (2549) การศึกษาองค์ความ
          รู้ด้านการเสริมสร้างพลังผู้บริโภคในต่างประเทศ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

Academic Works:
Selected Publications
- Tiemtanom, C. (2011). A study of love styles, sex roles, and sexual risk behaviors of Thai
          undergraduate students in Bangkok. Journal of Liberal Arts, 11(2), 118-134.
- Thongpan, S., Dejamonchai, S., Dansawasdi, C., & Tiemtanom, C. (2013). Pattern and process
          development in respect of the enhancement of morality, virtue, ethics, and code of
           ethics of persons engaged in educational professions. Journal of Liberal Arts, 13(1), 61-76.
- Tiemtanom, C. (2007). Environmental problems and psychological concepts. Journal of Liberal
           Arts, 7(2), 78-100.
- Tiemtanom, C. (2007). The relationships between gender differences, locus of control, and
           environmental appraisal among Thammasat university Rangsit campus students.
           Journal of Liberal Arts, 7(1), 128-159.

Research
- Srisengthong, P., & Tiemtanom, C. (2008). Slum community projects’ activities manner of
           acceptance analysis: Case study in Bangkok’s slum community. Well-being policy foundation.
- Yoosamram, W., Suwannaput, N., Tappap, R., & Tiemtanom, C. (2006). A study on knowledge of
           consumer empowerment in a foreign country. Health Systems Research Institute (HSRI.

E-mail
Chattu2004@hotmail.com

Tel.
-