ภาควิชาจิตวิทยา

ชัชสรัญ อจลญา เต็งพงศธร

Chatsaran Ajalaya Tengpongthorn


Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยา/ Assistant Professor of Psychology

วุฒิการศึกษา:
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531

Education:
- Master of Arts (Industrial and Organizational Psychology), Thammasat University, 1998
- Master of Science (Clinical Psychology), Mahidol University, 1990
- Bachelor of Arts (Psychology) (Second Class Honours), Thammasat University, 1988

งานวิจัยที่สนใจ:
- สุขภาวะ (Well-being)
- ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (Work-life Balance)
- การวิจัยเชิงคุณภาพ (!Qualitative Research)

Research Interests:
- Well-being
- Work-life Balance
- Qualitative Research

E-mail
c.tengpongthorn@gmail.com

Tel.
-