ภาควิชาจิตวิทยา

ทระวิณ ชาลีรักษ์ตระกูล

Trawin Chaleeraktrakoon


Position:
- อาจารย์ สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ/ Lecturer in Developmental Psychology

วุฒิการศึกษา:
- Master of Science (Developmental Psychology), Lancaster University, UK, 2555
- Bachelor of Arts (Psychology), University of British Columbia, Canada, 2552

Education:
- Master of Science (Developmental Psychology), Lancaster University, UK, 2012
- Bachelor of Arts (Psychology), University of British Columbia, Canada, 2009

งานวิจัยที่สนใจ:
- อิทธิพลของการฝึกช่วงสั้น (Distributed Practice) ต่อการเรียนรู้การอ่าน

Research Interests:
- Effects of Distributed Practice on Learning of Text

E-mail
T.Chaleera@gmail.com

Tel.
-