ภาควิชาจิตวิทยา

บุรชัย อัศวทวีบุญ

Burachai Asawathaweeboon


Position:
- อาจารย์สาขาจิตวิทยาคลินิก /Lecturer in Clinical Psychology
- ใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก /Licensed Clinical Psychologist

วุฒิการศึกษา:
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549

Education:
- Bachelor of Arts (Psychology) (First Class Honours), Thammasat University, 2006

งานวิจัยที่สนใจ :
- การวัดและประเมินผลทางจิตวิทยา (Psychological Assessment)
- ศาสตร์เชิงการรู้คิด (Cognitive Science)
- การบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy or CBT)

Research Interests:
- Psychological Assessment
- Cognitive Science
- Cognitive Behavior Therapy (CBT)

ผลงานทางวิชาการ :
- ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์, ทิพย์สุดา เมธีพลกุล, และบุรชัย อัศวทวีบุญ. (2554). การศึกษาเปรียบเทียบเชาวน์
          อารมณ์ EQ และเชาวน์วิริยะ : AQ ของบุคลากร ในองค์กรที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
          หลักปรัชญาอื่นในการบริหารจัดการ. วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์, 6(1), 3-20.

Academic Works:
Selected Publications
- Kumbannaruk, T., Maetheeponkul, T., & Asawathaweeboon, B. (2011). The comparison study of
          emotional (EQ) and adversity quotient (AQ) between personnel in organizations
          implementing sufficiency economy philosophy and those implementing others. Thai
          Human resource Research Journal, 6(1), 3-20.

E-mail
Burachai_a@yahoo.com

Tel.
-