ภาควิชาจิตวิทยา

ปุญชรัศมิ์ เตชะวชิรกุล

Puncharat Techawachirakul


Position:
- อาจารย์ สาขาจิตวิทยาทางประสาท/Lecturer in Neuropsychology

วุฒิการศึกษา:
- Master of Science (Cognitive Neuropsychology), University College London, UK, 2550
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546

Education:
- Master of Science (Cognitive Neuropsychology), University College London, UK, 2007
- Bachelor of Arts (Psychology) (First Class Honours), Thammasat University, 2003

งานวิจัยที่สนใจ :
- แง่มุมเชิงจิตวิทยาของประสิทธิผลในการโฆษณา (Psychological Aspects of Advertising Effectiveness)
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationships)
- การทำงานของระบบประสาทกับพฤติกรรม (Neural Functions and Behaviour)

Research Interests:
- Psychological Aspects of Advertising Effectiveness
- Interpersonal Relationships
- Neural Functions and Behaviour

ผลงานทางวิชาการ :
- Walker, R., Techawachirakul, P., & Haggard, P. (2009). Frontal eye field stimulation modulates
          the balance of salience between target and distractors. Brain Research, 1270, 54-63.

Academic Works:
Selected Publications
- Walker, R., Techawachirakul, P., & Haggard, P. (2009). Frontal eye field stimulation modulates
          the balance of salience between target and distractors. Brain Research, 1270, 54-63.

E-mail
puncharat@gmail.com

Tel.
-