ภาควิชาจิตวิทยา

พัฒนกิจ ชอบทำกิจ

Phatthanakit Chobthamkit


Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /อาจารย์ สาขาจิตวิทยาสังคม/Lecturer in Social Psychology

วุฒิการศึกษา:
- Master of Science (Applied Social Psychology), University of Sussex, UK, 2553
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551

Education:
- Master of Science (Applied Social Psychology), University of Sussex, UK, 2010
- Bachelor of Arts (Psychology) (Second Class Honours), Thammasat University, 2008


งานวิจัยที่สนใจ:
- วัฒนธรรม เอกลักษณ์ พฤติกรรม และสุขภาวะ
- จิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม วัฒนธรรม เอกลักษณ์ ความเชื่อ และสุขภาวะ

Research Interests:
- Culture, Identity, Behaviour and Well-being
- Social and cross-cultural psychology, culture, identity, beliefs and well-being

ผลงานทางวิชาการ:
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ:
- Chobthamkit, P. (2014). Compulsive Buying Among Late Adolescents as an Identity-related Compensatory
          Chobthamkit, P. (2014). Compulsive Buying Among Late Adolescents as an Identity-related Compensatory
          the 4th Asian Conference on Psychology and the Behavioral Sciences, Osaka, Japan, March 27-30.

- Chobthamkit, P. (2012). Big Five Personality, Identity Motives, and Self-construal Related to Compulsive Buying
          Behaviour in Thailand. Paper presented at the 30th International Congress of Psychology, Cape Town,
          South Africa, July 22-27.

การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ:
- Smith, P. B., Ahmad, A. H., Owe, E., Celikkol, G., Ping, H., Gavrieluc, A., Chobthamkit, P., Rizwan, M.,
          Chen, S. X., Teh, H. B., & Vignoles, V. L. (in press). Nation-level moderators of the extent to
          which self-efficacy and relationship harmony predict student depression and life satisfaction:
          Evidence from nine nations. Journal of Cross-cultural Psychology

- Vignoles, V. L. , Owe, E., Becker, M., Smith, P. B., Easterbrook, M. J., Brown, R., González, R., Didier, N., Carrasco,
          D., Cadena, M. P., Lay, S., Schwartz, S. J., Des Rosiers, S. E., Villamar, J. A., Gavreliuc, A., Zinkeng, M.,
          Kreuzbauer, R., Baguma, P., Martin, M., Tatarko, A., Herman, G., de Sauvage, I., Courtois, M.,
          Garðarsdóttir, R., Harb, C., Gallo, I. S., Gil, P. P., Clemares, R. L., Campara, G., Nizharadze, G., Macapagal,
          M. E. J., Jalal, B., Bourguignon, D., Jianxin, Z., Lv, S., Chybicka, A., Yuki, M., Zhang, X., Espinosa, A., Valk,
          A., Abuhamdeh, S., Amponash, B., Özgen, E., Güner, Ü. E., Yamakoğlu, N., Chobthamkit, P.,
          Pyszczynski, T., Kesebir, P., Trujillo, E. V., Balanta, P., Ayala, B. C., Koller, S. H., Jaafar, J. L., Gausel, N.,
          Fischer, R., Milfont, T. L., Kusdil, E., Çaglar, S., Aldhafari, S., Ferreira, M. C., Mckonnen, K. H., Wang, Q.,
          Fülöp, M., Torres, A., Camino, L., Lemos, F. C. S., Fritsche, I., Möller., B., Regalia, C., Manzi, C.,
          Brambilla, M., Bond, M. H. (in press). Beyond the ‘East-West’ dichotomy: Global variation in cultural
          models of selfhood. Journal of Experimental Psychology: General

- Smith, P. B., Vignoles, V. L., Becker, M., Owe, E., Easterbrook, M., Brown, R., Bourguignon, D., Garðarsdóttir, R.
          B., Kreuzbauer, R., Cendales Ayala, B., Yuki, M., Jianxin, Z., Lv, S., Chobthamkit, P., Jaafar, J. L., Fischer,
          R., Milfont, T. L., Gavreliuc, A., Baguma, P., Bond, M. H., Martin, M., Gausel, N., Schwartz, S. J., Des
          Rosiers, S. E., Tatarko, A., González, R., Didier, N., Nizharadze, G., Torres, A., Camino, L., Abuhamdeh,
          S., Macapagal, M. E. J., Koller, S. H., Herman, G., Courtois, M., Fritsche, I., Espinosa, A., Villamar,
          J., Regalia, C., Manzi, C., Brambilla, M., Zinkeng., M., Jalal, B. Kusdil, E., Amponsah, B., Çaglar,
          S., Mekonnen, K. H., Möller., B., Zhang, X., Schweiger Gallo, I., Aldhafri. S., Fülöp, M., Pyszczynski, T.,
          Kesebir, P., & Harb, C., (in press). Individual and culture-level components of survey response styles:
          a multi-level analysis using cultural models of selfhood. International Journal of Psychology

- Owe, E., Vignoles, V. L., Becker, M., Brown, R., Smith, P. B., Lee, S. W. S., Easterbrook, M., Gadre, T.,
          Zhang, X., Gheorghiu, M., Baguma, P., Tatarko, A., Aldhafri. S., Zinkeng., M., Schwartz, S. J., Des Rosiers,
          S. E., Villamar, J., Mekonnen, K. H., Regalia, C., Manzi, C., Brambilla, M., Kusdil, E., Çaglar, S., Gavreliuc,
          A., Martin, M., Jianxin, Z., Lv, S., Fischer, R., Milfont, T. L., Torres, A., Camino, L., Kreuzbauer, R., Gausel,
          N., Buitendach, J., Lemos, F. C. S., Fritsche, I., Möller., B., Harb, C., Valk, A., Espinosa, A., Jaafar, J. L.,
          Ferreira, M. C., Chobthamkit, P., Fülöp, M., Chybicka, A., Wang, Q., Bond, M. H., González,
          R., Didier, N., Carrasco, D., Cadena, M. P., Lay, S., Garðarsdóttir, R. B., Nizharadze, G., Pyszczynski, T.,
          Kesebir, P., Herman, G., Bourguignon, D., de Sauvage, I., Courtois, M., Özgen, E., Güner, Ü. E.,
          Yamakoğlu, N., Abuhamdeh, S., Macapagal, M. E. J., Koller, S. H., Amponsah, B., Misra., G., Kapur,
          P., Vargas Trujillo, E., Balanta, P., Cendales Ayala, B., Schweiger Gallo, I., Prieto Gil, P., Lorente
          Clemares, R., Campara, G., & Jalal, B. (2013). Contextualism as an Important Facet of Individualism-
          Collectivism: Personhood Beliefs across 37 National Groups. Journal of Cross-cultural Psychology,
          44(1), 24-45.

งานวิจัย:
- พัฒนกิจ ชอบทำกิจ (2556). การทำนายแนวโน้มการซื้อแบบย้ำทำของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยปัจจัยที่
          เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์: บุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ, แรงจูงใจเชิงเอกลักษณ์ และการตีความตัวตน กองทุนวิจัย
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555


Academic Works:
Persentations
- Chobthamkit, P. (2014). Compulsive buying among late adolescents as an identity-related
          Compensatory Behaviour: Big Five Personality, Identity Motives, and Self-construal as
          Predictors. Paper presented at the 4th Asian Conference on Psychology and the Behavioral
          Sciences, Osaka, Japan, March 27-30.

- Chobthamkit, P. (2012). Big Five Personality, Identity Motives, and Self-construal Related to Compulsive Buying
          cBehaviour in Thailand. Paper presented at the 30th International Congress of Psychology, Cape
          Town, South Africa, July 22-27.

Selected Publications:
- Smith, P. B., Ahmad, A. H., Owe, E., Celikkol, G., Ping, H., Gavrieluc, A., Chobthamkit, P., Rizwan, M.,
          Chen, S. X., Teh, H. B., & Vignoles, V. L. (in press). Nation-level moderators of the extent to
          which self-efficacy and relationship harmony predict student depression and life satisfaction:
          Evidence from nine nations. Journal of Cross-cultural Psychology

- Vignoles, V. L. , Owe, E., Becker, M., Smith, P. B., Easterbrook, M. J., Brown, R., González, R., Didier, N.,
          Carrasco, D., Cadena, M. P., Lay, S., Schwartz, S. J., Des Rosiers, S. E., Villamar, J. A., Gavreliuc, A.,
          Zinkeng, M., Kreuzbauer, R., Baguma, P., Martin, M., Tatarko, A., Herman, G., de Sauvage, I.,
          Courtois, M., Garðarsdóttir, R., Harb, C., Gallo, I. S., Gil, P. P., Clemares, R. L., Campara, G.,
          Nizharadze, G., Macapagal, M. E. J., Jalal, B., Bourguignon, D., Jianxin, Z., Lv, S., Chybicka, A.,
          Yuki, M., Zhang, X., Espinosa, A., Valk, A., Abuhamdeh, S., Amponash, B., Özgen, E., Güner, Ü. E.,
          Yamakoğlu, N., Chobthamkit, P., Pyszczynski, T., Kesebir, P., Trujillo, E. V., Balanta, P., Ayala, B.
          C., Koller, S. H., Jaafar, J. L., Gausel, N., Fischer, R., Milfont, T. L., Kusdil, E., Çaglar, S., Aldhafari,
          S., Ferreira, M. C., Mckonnen, K. H., Wang, Q., Fülöp, M., Torres, A., Camino, L., Lemos, F. C. S.,
          Fritsche, I., Möller., B., Regalia, C., Manzi, C., Brambilla, M., Bond, M. H. (in press). Beyond the
          ‘East-West’ dichotomy: Global variation in cultural models of selfhood. Journal of Experimental Psychology: General
          

- Smith, P. B., Vignoles, V. L., Becker, M., Owe, E., Easterbrook, M., Brown, R., Bourguignon, D., Garðarsdóttir, R.
          B., Kreuzbauer, R., Cendales Ayala, B., Yuki, M., Jianxin, Z., Lv, S., Chobthamkit, P., Jaafar, J. L., Fischer,
          R., Milfont, T. L., Gavreliuc, A., Baguma, P., Bond, M. H., Martin, M., Gausel, N., Schwartz, S. J., Des
          Rosiers, S. E., Tatarko, A., González, R., Didier, N., Nizharadze, G., Torres, A., Camino, L., Abuhamdeh,
          S., Macapagal, M. E. J., Koller, S. H., Herman, G., Courtois, M., Fritsche, I., Espinosa, A., Villamar,
          J., Regalia, C., Manzi, C., Brambilla, M., Zinkeng., M., Jalal, B. Kusdil, E., Amponsah, B., Çaglar,
          S., Mekonnen, K. H., Möller., B., Zhang, X., Schweiger Gallo, I., Aldhafri. S., Fülöp, M., Pyszczynski, T.,
          Kesebir, P., & Harb, C., (in press). Individual and culture-level components of survey response styles:
          a multi-level analysis using cultural models of selfhood. International Journal of Psychology

- Owe, E., Vignoles, V. L., Becker, M., Brown, R., Smith, P. B., Lee, S. W. S., Easterbrook, M., Gadre,
          T., Zhang, X., Gheorghiu, M., Baguma, P., Tatarko, A., Aldhafri. S., Zinkeng., M., Schwartz, S.
          J., Des Rosiers, S. E., Villamar, J., Mekonnen, K. H., Regalia, C., Manzi, C., Brambilla,
          M., Kusdil, E., Çaglar, S., Gavreliuc, A., Martin, M., Jianxin, Z., Lv, S., Fischer, R., Milfont, T.
          L., Torres, A., Camino, L., Kreuzbauer, R., Gausel, N., Buitendach, J., Lemos, F. C.
          S., Fritsche, I., Möller., B., Harb, C., Valk, A., Espinosa, A., Jaafar, J. L., Ferreira, M. C.,
          Chobthamkit, P., Fülöp, M., Chybicka, A., Wang, Q., Bond, M. H., González, R., Didier, N.,
          Carrasco, D., Cadena, M. P., Lay, S., Garðarsdóttir, R. B., Nizharadze, G., Pyszczynski, T.,
          Kesebir, P., Herman, G., Bourguignon, D., de Sauvage, I., Courtois, M., Özgen, E., Güner, Ü.
          E., Yamakoğlu, N., Abuhamdeh, S., Macapagal, M. E. J., Koller, S. H., Amponsah, B., Misra.,
          G., Kapur, P., Vargas Trujillo, E., Balanta, P., Cendales Ayala, B., Schweiger Gallo, I., Prieto
          Gil, P., Lorente Clemares, R., Campara, G., & Jalal, B. (2013). Contextualism as an
          important facet of individualism-collectivism: Personhood beliefs across 37 national
          groups. Journal of Cross-cultural Psychology, 44(1), 24-45.

Research:
- Chobthamkit, P. (2013). The prediction of compulsive buying tendency among Thammasat university
          students by identity-related factors: big five personality, identity motives and self-construal.
          Thammasat University Research fund


E-mail
pcpy@tu.ac.th; Phatthanakit.C@arts.tu.ac.th

Tel.
-