ภาควิชาจิตวิทยา

ภุมรัตน์ ฤทธิเกิด

Pummarat Ridthikerd


Position:
- อาจารย์ สาขาจิตวิทยาสังคม/Lecturer in Social Psychology

วุฒิการศึกษา:
- Master of Science (Clinical Psychology), Pittsburg State University, Kansas, USA, 2541
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538

Education:
- Master of Science (Clinical Psychology), Pittsburg State University, Kansas, USA, 1998
- Bachelor of Arts (Psychology) (First Class Honours), Thammasat University, 1995

E-mail
pridthikerd@gmail.com

Tel.
-