ภาควิชาจิตวิทยา

รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม

Ratchaneewan Wanichtanom


วุฒิการศึกษา:
- PhD (Industrial Psychology), Old Dominion University, USA, 2544
- Master of Science (Industrial Psychology), Old Dominion University, USA, 2540
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524

Education:
- PhD (Industrial Psychology), Old Dominion University, USA, 2001
- Master of Science (Industrial Psychology), Old Dominion University, USA, 1997
- Master of Science (Clinical Psychology), Mahidol University, 1985
- Bachelor of Arts (Psychology), Thammasat University, 1981

งานวิจัยที่สนใจ:
- การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบในการการคัดเลือกบุคลากร (Test Construction and Validation in Personnel Selection)

Research Interests:
- Test Construction and Validation in Personnel Selection

ผลงานทางวิชาการ:
- รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม. (2528). บุคลิกภาพของนักโทษคดีฆ่าคนตาย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาคลินิก
          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
- Wanichtanom, R. (1997). The influence of item wording on scale scores. Unpublished Master’s thesis, Old Dominion University, Norfolk, VA, USA.
- Wanichtanom, R. (2001). Differential item functioning: A comparative of confirmatory factor
          analysis and item response theory. Unpublished doctoral dissertation, Old Dominion
           University, Norfolk, VA, USA.
- รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม. การพัฒนาแบบประเมินชีวประวัติ.
- รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม. ข้อเสนอการปรับปรุงเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาล.
- รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม. การเทียบมาตรคะแนนข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป.

Academic Works:
Research
- Wanichtanom, R. (1985). Personality of Homicide Prisoner. Unpublished Master’s thesis, Mahidol University, Thailand.
- Wanichtanom, R. (1997). The influence of item wording on scale scores. Unpublished Master’s thesis, Old Dominion University, Norfolk, VA, USA.
- Wanichtanom, R. (2001). Differential item functioning: A comparative of confirmatory factor
          analysis and item response theory. Unpublished doctoral dissertation, Old Dominion
           University, Norfolk, VA, USA.
- Wanichtanom, R. Development of biodata. Unpublished research report
- Wanichtanom, R. The Thai scholarship criteria improvement. Unpublished research report
- Wanichtanom, R. Equating of general cognitive ability test. Unpublished research report

E-mail
Rxw100g@hotmail.com; rxw100g@gmail.com

Tel.
-