ภาควิชาจิตวิทยา

วรวัชร์ ตั้งจิตรเจริญ

Worawach Tungjitcharoen


Position:
- อาจารย์สาขาจิตวิทยาการรู้คิด จิตวิทยาสื่อ/ Lecturer in Cognitive Media Psychology

วุฒิการศึกษา:
- Master of Arts (Cognition and Communication), University of Copenhagen, Denmark, 2555
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552

Education:
- Master of Science (Cognition and Communication), University of Copenhegen, Denmark, 2012
- Bachelor of Arts (Psychology) (First Class Honours), Thammasat University, 2009

งานวิจัยที่สนใจ:
- แง่มุมเชิงจิตวิทยาของวิดิโอเกมส์ (Psychological Aspects of Video Games)
- ทฤษฎีภาพยนตร์เชิงการรู้คิด (Cognitive Film Theories)
- ประเด็นเชิงจิตวิทยาในศาสตร์การรู้คิด (Psychological Issues in Cognitive Science)

Research Interests:
- Psychological Aspects of Video Games
- Cognitive Film Theories
- Psychological Issues in Cognitive Science

ผลงานทางวิชาการ:
- Diaz, C.M.C., & Tungtjitcharoen, W. (2015). Art video games: Ritual communication of feelings in the digital era. Games and Culture, 10(1), 3-34.
- Tungjitcharoen, W. (2012). The psychological effects of story spoilers: Exploring the effects of spoilers on human motivation, emotion,
          and memory. Unpublished Master’s thesis, University of Copenhagen, Denmark.

Academic Works:
Selected Publications:
- Diaz, C.M.C., & Tungtjitcharoen, W. (2015). Art video games: Ritual communication of feelings in the digital era. Games and Culture, 10(1), 3-34.

Research
- Tungjitcharoen, W. (2012). The psychological effects of story spoilers: Exploring the effects of spoilers on human motivation, emotion,
          and memory. Unpublished Master’s thesis, University of Copenhagen, Denmark.

E-mail
Worawat11@hotmail.com

Tel.
-