ภาควิชาจิตวิทยา

อธิชาติ โรจนะหัสดิน

Adhichati Rochanahastin


Position:
- อาจารย์ สาขาจิตวิทยาคลินิก/ Lecturer in Clinical Psychology
- ใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก/ Licensed Clinical psychologist

วุฒิการศึกษา:
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537

Education:
- Master of Science (Clinical Psychology), Mahidol University, 2002
- Bachelor of Arts (Psychology), Thammasat University, 1994

งานวิจัยที่สนใจ:
- จิตวิทยาชุมชน (Community Psychology)
- แรงจูงใจ (Motivation)
- จิตบำบัดชนิดอิงจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Oriented Psychotherapy)

Research Interests:
- Community Psychology
- Motivation
- Psychoanalytic Oriented Psychotherapy

ผลงานทางวิชาการ:
- อธิชาติ โรจนะหัสดิน (2545). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบอิงทฤษฎีพิจารณาความเป็นจริงในเยาวชนผู้กระทำผิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี.
          วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

Academic Works::
Research
- Rochanahastin, A. (2002). The effect of a reality therapy oriented learning program on coping behavior of young male offenders.
          Unpublished Master Thesis, Mahidol University, Thailand

E-mail
southpsythailand@hotmail.com

Tel.
-