ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
อาจารย์
เกตุชพรรณ์ คำพุฒ
2.
อาจารย์
ดุลยภาค ปรีชารัชช
3.
อาจารย์
นิตยาภรณ์ พรมปัญญา
4.
อาจารย์
สุวรรณรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข


ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2556