โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ดุลยภาค ปรีชารัชช

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์/Assistant Professor

Education:
- PhD (Comparative Politics) The University of Hong Kong (Pending)
- PhD Visiting Fellowship (Southeast Asian Studies) Cornell University
- ศศ.ม. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาที่เชี่ยวชาญ
-เมียนมาศึกษา (เน้นการเมืองการปกครอง)
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
- การเมืองเปรียบเทียบและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- ประวัติศาสตร์การทูตและการสงคราม
- ภูมิรัฐศาสตร์และภูมิศาสตร์การเมือง

E-mail
dulyapak1@gmail.com

Tel.
02-613-2672