โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ดุลยภาค ปรีชารัชช

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์/Assistant Professor

Education:
- PhD (Comparative Politics) The University of Hong Kong
- PhD Visiting Fellowship (Southeast Asian Studies) Cornell University
- ศศ.ม. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาที่เชี่ยวชาญ
- พม่า/เมียนมาศึกษา (เน้นการเมืองการปกครอง)
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
- การเมืองเปรียบเทียบและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- ประวัติศาสตร์การทูตและการสงคราม
- ภูมิรัฐศาสตร์และภูมิศาสตร์การเมือง

หนังสือวิชาการ (คัดสรรบางส่วน)
- Naypyidaw: The New Capital of Burma (Bangkok: White Lotus, 2009)
- เนปิดอว์: ปราการเหล็กแห่งกองทัพพม่า (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555)
- โรฮิงญา: รัฐ ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ และ ความขัดแย้ง (กรุงเทพฯ: มติชน/ศิลปวัฒนธรรม, 2558)

E-mail
dulyapak1@gmail.com

Tel.
02-613-2672