ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
อาจารย์
กรัณยา ชัยรัตน์
2.
อาจารย์
ธเนศ ปุรณสุธีมงคล
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประภัสรา โกเมศมุนีบริรักษ์
4.
รองศาสตราจารย์
ยอดบุญ เลิศฤทธิ์
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศรัญธร ชูทิม
6.
อาจารย์
บุษราพร บุพทักษิณ
7.
อาจารย์
Olga Zhilina
8.
อาจารย์
Valentina Tarasova


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555