ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
อาจารย์
กติมา พ่วงชิงงาม
2.
อาจารย์ ดร.
กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ
3.
อาจารย์
วิชนี ศรีสนิท
4.
อาจารย์
Andzhelina Mashitlova
5.
อาจารย์
Sergey Tarasov


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555