ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กันยรัตน์ สมิตะพินทุ
2.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มล.
คำยวง วราสิทธิชัย
3.
รองศาสตราจารย์
เจียรนัย ศิริสวัสดิ์
4.
รองศาสตราจารย์
โชษิตา มณีใส
5.
รองศาสตราจารย์
นวลทิพย์ เพิ่มเกษร
6.
อาจารย์
นาวิน วรรณเวช
7.
อาจารย์
น้ำเพชร จินเลิศ
8.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นิตยา แก้วคัลณา
9.
อาจารย์
นิติพงศ์ พิเชิฐพันธุ์
10.
รองศาสตราจารย์
ประคอง เจริญจิตรกรรม
11.
รองศาสตราจารย์
ปองจิต อ่อนเผ่า
12.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนมพร นิรัญทวี
13.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พรทิพย์ เฉิดฉินนภา
14.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เยาวลักษณ์ กระแสร์สินธุ์
15.
อาจารย์
เยาวลักษณ์ อยู่เจริญสุข
16.
อาจารย์
รจเรข รุจนเวช
17.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รังรอง เจียมวิจักษณ์
18.
รองศาสตราจารย์
ลักษณา โตวิวัฒน์
19.
อาจารย์
วัชิราภรณ์ รุ่งโรจน์ชนาทิพย์
20.
รองศาสตราจารย์
วรรณี พุทธเจริญทอง
21.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรางคณา ศรีกำเหนิด
22.
อาจารย์
วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน
23.
อาจารย์
วันชนะ ทองคำเภา
24.
รองศาสตราจารย์
วัลลภา วิทยารักษ์
25.
อาจารย์
วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ
26.
อาจารย์
ศรวนีย์ สรรคบุรานุรักษ์
27.
อาจารย์
สังวาลย์ คงจันทร์
28.
อาจารย์
สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์
29.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุธาสินี ปิยพสุนทรา
30.
รองศาสตราจารย์ ดร.
สุปาณี พัดทอง
31.
อาจารย์
สุภาพร พลายเล็ก
32.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรัตน์ ศรีราษฎร์
33.
อาจารย์
เสกสันต์ ผลวัฒนะ
34.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เสาวณิต จุลวงศ์
35.
รองศาสตราจารย์
อรพัช บวรรักษา
36.
อาจารย์
อรสุธี ชัยทองศรี
37.
อาจารย์
อำนาจ ปักษาสุข
38.
อาจารย์
วิราพร หงษ์เวียงจันทร์
39.
อาจารย์
ประเสริฐ รุนรา
40.
อาจารย์ ดร.
วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555