ภาควิชาภาษาไทย

กันยรัตน์ สมิตะพินทุ
KANYARAT SMITABHINDU

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์/Assistant Professor

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- งานพระราชนิพนธ์และพระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื่องสั้น นวนิยายของไทย วรรณกรรมปัจจุบัน

E-mail
skanyara@tu.ac.th

Tel.
02-613-2634-6, 02-696-5614-6