ภาควิชาภาษาไทย

ม.ล.คำยวง วราสิทธิชัย
M.L.KAMYUANG WARASITTICHAI

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์/Assistant Professor

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education:
- Master of Arts in Thai , Chulalongkorn University
- Bachelor of Arts in Thai, (2nd class honours) Chulalongkorn University

สาขาที่เชี่ยวชาญ
- วรรณกรรมร้อยกรอง
- วรรณกรรมประเภทฉันท์
- วรรณกรรมประวัติศาสตร์
- วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ

Research interests
- Thai Poetry
- The Chand genre of Thai Literary Works
- Thai Historical Literature
- Thai Literature to honor the Royal Families

งานวิจัยล่าสุด
- คำยวง วราสิทธิชัย (๒๕๕๓). “ศิลปศาสตร์ : ความหมายในบริบทสังคมไทย” ใน รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education) ในสถาบันอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

บทความ
- คำยวง วราสิทธิชัย. “มองวรรณกรรมพระราชพิธีในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ” ใน วารสารวรรณวิทัศน์ ฉบับปีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙, น.๓๑-๗๑.
- คำยวง วราสิทธิชัย. “ขนบในบทสงคราม” ใน วารสารวรรณวิทัศน์ ฉบับปีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖, น.๑๐๗-๑๓๓.
- คำยวง วราสิทธิชัย. “สมเด็จพระสุริโยทัย : ตำนานรูปลักษณ์ใหม่” ใน วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๔๖, น.๑-๒๑.
- คำยวง วราสิทธิชัย. “พม่าเสียเมือง : อำนาจที่มองไม่เห็นของวรรณกรรม” ใน วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๔๕, น.๕๒-๗๑.
- คำยวง วราสิทธิชัย. “สามัคคีเภทคำฉันท์ : วรรณกรรมชิ้นเอกของชิต บุรทัต” ใน วารสารวรรณวิทัศน์ ฉบับปีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔, น.๕-๒๙.

E-mail
-

Tel.
02-613-2692, 02-696-5677