ภาควิชาภาษาไทย

โชษิตา มณีใส
CHOSITA MANEESAI

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ
- วรรณกรรมแบบแผนของไทย, ร้อยกรองไทย

งานวิจัยล่าสุด
1. บรรทัดฐานการประพันธ์วรรณกรรมคำฉันท์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวศึกษาจากกฤษณาสอนน้องคำฉันท์พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
2. บทบาทและสถานะของวรรณกรรมวิจารณ์ในวิทยานิพนธ์ระหว่าง พ.ศ. 2520 - 2550

E-mail
sitamanee@yahoo.co.th

Tel.
02-613-2685, 02-696-5616