ภาควิชาภาษาไทย

นวลทิพย์ เพิ่มเกษร
NUANTHIP PERMKESORN

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

วุฒิการศึกษา:
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม) (ภาษาไทย)
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปทุมวัน)

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- การใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์
- ลักษณะการใช้ภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย
- การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
- ศิลปะการอ่านบทร้องกรองไทย
- กลวิธีบางประการในการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ: วิเคราะห์จากแบบเรียนภาษาไทยพื้นฐาน 8 เล่ม

Research interests/ Recent publications
- Thai Usages in Newspapers
- Advertising Languages in Thai Newspapers
- Teaching Techniques of the Thai Language to Foreigners
- The Art of Reading Thai Poetry
- Some Teaching Techniques of the Thai Language to Foreigners: An Analysis of Eight Fundamental Thai Textbooks

E-mail
kulab43@yahoo.com

Tel.
02-613-2688, 02-696-5244