ภาควิชาภาษาไทย

นาวิน วรรณเวช
NAVIN WANNAWETCH

Position:
- อาจารย์ /Lecturer

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาบาลีและสันสกฤต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อักษรศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education:
- Master of Arts (Pali and Sanskrit) Chulalongkorn University
-

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- ภาษาไทย
- ภาษาและวรรณคดีสันสกฤต
- ภาษาและวรรณคดีบาลี

Research interests/ Recent publications
- Thai language
- Sanskrit language and literature
- Pali language and literature

E-mail
navybluet@hotmail.com

Tel.
-