ภาควิชาภาษาไทย

น้ำเพชร จินเลิศ
NAMPETCH JINLERT

Position:
- อาจารย์ /Lecturer

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education:
- Master of Arts in Thai , Chulalongkorn University
- Bachelor of Arts in Thai, (2nd class honours) chulalongkorn University

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- ภาษาไทย/ การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงในวรรณกรรมนิราศ

E-mail
nampet2002@yahoo.com

Tel.
02-613-2692, 02-696-5236