ภาควิชาภาษาไทย

นิตยา แก้วคัลณา
NITTAYA KAEWKALLANA

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร./Assistant Professor

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education:
- Doctor of Philosophy (Thai) Silpakorn University
- Bachelor of Arts (Thai) Silpakorn University
- Master of Arts (Thai) Silpakorn University

สาขาที่เชี่ยวชาญ
- กวีนิพนธ์ไทย

Research interests
- Poetry

E-mail
nittaya_kaew@hotmail.com

Tel.
02-613-2624, 02-564-4440 79 ต่อ 5241