ภาควิชาภาษาไทย

ประคอง เจริญจิตรกรรม
PRAKONG JAROENJITRKAM

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Education:
- Master Degree of Arts (Chulalongkorn University)

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- วรรณคดีไทย - วรรณกรรมปัจจุบัน
- การวิจารณ์วรรณกรรม
- วรรณกรรมท้องถิ่นของไทย
- การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

E-mail
prakong.tu@gmail.com

Tel.
02-613-2630, 02-696-5677